Nauczane przedmioty

W ramach programu IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, których uczy się przez dwa lata. Trzy z wybranych przedmiotów są nauczane na poziomie rozszerzonym (HL), a trzy na podstawowym (SL). Końcowy egzamin maturalny uczeń zdaje ze wszystkich wybranych przedmiotów. Dla zapewnienia harmonijnego rozwoju uczniów, wybór przedmiotów w programie IB odbywa się według określonych zasad. Każdy musi uczyć się języka ojczystego, matematyki, jednego języka obcego oraz jednego przedmiotu z grupy przedmiotów humanistycznych (np. historia, geografia lub psychologia), jednego przedmiotu z grupy przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) a także drugiego języka obcego lub sztuki (Visual Arts) lub chemii (o ile nie wybrał jej w grupie przedmiotów przyrodniczych). W przypadku matematyki uczeń ma do wyboru, w zależności od potrzeb, aż dwa zupełnie różne programy nauczania na poziomie podstawowym i jeden na poziomie rozszerzonym.

Zakres materiału i wymagany poziom umiejętności dla przedmiotów realizowanych na poziomie wyższym (HL) jest stosunkowo wysoki. W przypadku matematyki na tym poziomie uczeń poznaje na przykład rachunek różniczkowy i całkowy, wektory i macierze, liczby zespolone, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, a opcjonalnie również elementy teorii szeregów i przybliżeń, elementy algebry abstrakcyjnej, elementy matematyki dyskretnej, rozszerzenie statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.

W przypadku przedmiotów przyrodniczych obowiązkowe jest realizowanie przez minimum 25% przeznaczonego na nie czasu programu doświadczalnego. W przypadku przedmiotów humanistycznych uczniowie są zobowiązani do wykonania prac kursowych o charakterze badawczym. Prace te, jak również prace doświadczalne z przedmiotów przyrodniczych ocenia nauczyciel, ale ich próbki według określonego klucza przesyłane są do oceny przez ekspertów programu IB. Podobnie, w przypadku oceny językowych umiejętności o charakterze ustnym, odpowiedzi uczniów są nagrywane, a próbki nagrań przesyłane do zewnętrznej moderacji w celu zweryfikowania wystawionych ocen. Za elementy pracy oceniane przez nauczyciela uczeń może otrzymać co najwyżej 20% całkowitej możliwej do uzyskania w procedurze egzaminacyjnej liczby punktów z danego przedmiotu.

CAS i TOK

Poza przedmiotami egzaminacyjnymi uczeń, aby otrzymać Międzynarodową Maturę IB, musi także zaliczyć wychowawczy program rozwoju osobistego i społecznego CAS (Creativity, Action, Service twórczość, działanie, służba) oraz przedmiot pod nazwą teoria wiedzy (TOK Theory of Knowledge), a także wykonać samodzielną pracę badawczą (extended essay).

Wychowawczy program rozwoju społecznego i osobistego CAS służy formowaniu osobowości ucznia i rozwojowi jego umiejętności społecznych. Wymaga on przeznaczenia mniej więcej w równych proporcjach w ciągu dwóch lat minimum 150 godzin na aktywność o charakterze kontaktu (biernego lub czynnego) ze sztuką, aktywność fizyczną o charakterze sportowym bądź turystycznym i pracę o charakterze społecznym (służby) na rzecz otoczenia. Realizacja programu przez ucznia jest monitorowana przez jego koordynatora. Podstawą zaliczenia programu jest prowadzony przez jego uczestnika dzienniczek w formie pamiętnika z dokumentacją (zdjęcia, bilety, podziękowania itd.) prowadzonych działań oraz osobistą refleksją na temat wpływu udziału w tych działaniach na jego postawy, umiejętności i poglądy. Jest to klasyczna metoda formacyjna (S. Siek, „Formowanie osobowości”, ATK, Warszawa 1986). Wielu uczestników wciąga się w prowadzone w ramach programu działania tak bardzo, że kontynuuje je również po wypełnieniu obowiązkowego minimum.

Teoria wiedzy (nie mylić z filozoficzną teorią poznania) poświęcona jest zdobywaniu przez człowieka wiedzy o świecie, począwszy od wiedzy naukowej a skończywszy na propagandzie, reklamie i plotce. Zaliczenie odbywa się na podstawie napisanej przez ucznia i sprawdzanej zewnętrznie pracy pisemnej oraz prezentacji maturalnej ocenianej przez nauczyciela.