ZAKRES MATERIAŁU

 z języka francuskiego dla kandydatów do klasy I przygotowującej do programu IB

Język francuski – kontynuacja.

 

Od kandydatów do klasy pierwszej międzynarodowej ( I pre-IB ) oczekuje się w jak najwyższym stopniu opanowania  sprawności wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka nowożytnego II.2. (język obcy nauczany jako drugi, od początku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, odpowiadający poziomowi A1/A1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

 

Obowiązujący zakres materiału.

Podczas testu diagnostycznego z języka francuskiego do klasy pierwszej pre-IB sprawdzane będą następujące umiejętności:

 

1.Posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

1.      człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2.      miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3.      edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);

4.      praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);

5.      życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);

6.      żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);

7.      zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);

8.      podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);

9.      kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);

10.  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);

11.  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12.  świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

2.      Rozumienie i tworzenie bardzo prostych wypowiedzi pisemnych (np. listów, e-maili, kartek pocztowych, ulotek, jadłospisów, ogłoszeń, programów, rozkładów jazdy, historyjek obrazkowych z tekstem, tekstów narracyjnych, wpisów na forach i blogach, SMS-ów).

3.      Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) oraz strategii kompensacyjnych, w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację sprawności językowych:

    Les articles indéfinis, les articles définis

    Le pluriel des noms et des adjectifs

    C’est un(e)/ce sont des

    Le féminin des noms et des adjectifs

    Les prépositions devant les noms de villes et de pays

    La préposition de + articles définis

    L’interrogation avec intonation/avec est-ce que/avec inversion

    La négation (1) (ne, n’…. pas), (2) (pas de…, pas d’), + (3) (ne … plus/ne … personne/ne…rien/ne … jamais)

    Il y a

    Les adjectifs possessifs

    C’est un(e)… - Ce sont des …- Il /elle est… Ils/elles sont…

    Les adjectifs interrogatifs quel

    Les articles contractés (avec la préposition à)

    Les adjectifs démonstratifs

    Le pronom on, le pronom neutre ça

    Les pronoms toniques

    Les pronoms COD, les pronoms COI

    Y et en compléments de lieu

    Les indéfinis quelqu’un, personne, quelque chose, rien

    Les partitifs

    Les pronoms relatifs qui et que/qu’

    Les adverbes en - ment

    Si, moi aussi, moi non plus

    Le pronom en (COD et COI)

Zdania twierdzące i przeczące:

    L’impératif

    Le présent de l’indicatif

    Le passé composé, les participes passés

    Le présent continu, le passé récent

    Le conditionnel de politesse

    Le futur proche

    A1+ L’imparfait

    A1+ Le futur simple

Czasowniki:

    Les verbes en -er (premier groupe)

    Les verbes en -cer, s’appeler, jeter, manger, acheter, préférer

    Les verbes pronominaux

    Les verbes en -ir (deuxième groupe) finir + agir, applaudir, bâtir, choisir, désobéir, établir, grandir, grossir, maigrir, obéir, réfléchir, remplir, réussir, vieillir

    Les verbes fréquents (troisième groupe) : être, avoir, aller, vivre, venir, faire, écrire, dire, voir, vouloir, pouvoir, devoir, boire/+ ouvrir, découvrir, entendre, partir, lire, connaître, reconnaître, mettre, savoir, craindre, prendre, vendre, sentir, ressentir, sortir, dormir, s’endormir, servir, mentir, apprendre, comprendre, croire, descendre, détruire, mourir, naître, s’assoir, attendre, offrir, permettre, interdire, plaire, recevoir, répondre, rire, sourire, servir, rendre, tenir, suivre, traduire, pleuvoir